سنگ مزار قروه

سنگ مزار قروه سفید است که معدف این سنگ با کیفیت و مرغوب متاسفانه رو به اتمام است. سنگ مزار قروه یکی دیگر از سنگهای مزار درجه یک ایرانی است که با هم نوع خارجی اش رقابت تنگاتنگی دارد.سنگ مزار خارجی یا وارداتی به شرح ذیل معرفی می گردد.

تلفن تماس : 09120637835